Partnereink:

Vendégkönyv:

Pontos kiszállitás és nagyszerű ételek. Csak ajánlani tudom.

2018-11-03

 

 

Finom etelek,udvarias kiszolgalas!koszonom!

2017-11-11

 

 

Minden étel nagyon finom, de főleg a pizzák!

2017-08-04

 

 

A finom ételt csodálatos környezetben fogyasztottuk el, kislányunk kipróbálta a játszóteret, nagyon jól éreztük magunkat. Legközelebb is ide jövünk. :)

2017-07-18

 

 

A Nagyatadi Pizza Dolonak Párja nincs . Sok helyen ettem már pizzát . de ami a Doloban van az az íz világ felejthetetlen.

2016-12-04

 

 Vendégkönyv bejegyzés:

captcha
Kérjük adja meg a képen látható szöveget:


(A bejegyzések csak moderálás elfogadása után jelennek meg)

 

 

 

 

Modra Odvoz Odpadu 2022

 


Urnik odvoza mešanih komunalnih odpadkov in embalaže 2022 URNIK 2022 za občine CELJE, DOBRNA, DOBJE, ŠENTJUR, ŠTORE IN VOJNIK URNIK 2022 za občine BRASLOVČE, POLZELA, PREBOLD, TABOR, VRANSKO IN ŽALEC Urnik odvoza bioloških odpadkov Odvoz bioloških odpadkov se v poletnem času od 1 4 do 30 11 izvaja VSAK TEDEN in v …Komun lny odpad sa bude počas Veľkonočn ch sviatkov vyv žať v zmysle platn ho harmonogramu v vozu komun lneho odpadu janu r j n 2022 bez zmeny Stiahnite si aplik ciu „Vylož smeti, “ ktor v s upozorn na najbližšie term ny v vozu odpadu na vašej adrese v dostatočnom predstihu Google Play https bit ly 2X6HwSgV mesiaci december sa nevyv ža separovan zber v voz bude až v janu ri 2022 Harmonogram je v pr lohe najbližš term n je 28 02 2022 , 28 03 2022 , 25 04 2022 , 30 05 2022 , 27 6 2022 NO term n v vozu nebezpečn ho odpadu v obci Kov lov TS Senica bude ozn menPoplatky za svoz odpadů a psa v roce 2022 Podrobnosti Kategorie Novinky Mrač Zveřejněno 27 12 2022 16 31 Napsal Mrac Zobrazeno 449 M STN POPLATKY PRO ROK 2022SŤAHOVANIE MODRA 0911 368 432 ODVOZ ODPADU , microjob sk, Ponuka a dopyt pre Auto služby Jedinečn inzercia s vlastnou mobilnou aplik ciouZber a odvoz odpadu a s visiace služby na zem obce Šoporňa Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komun lnych odpadov v meste Zvolen 2022 – 2026 Mesto Zvolen 8 710 738 8710738 0 EUR 2022 Služby s visiace so zvozom a likvid ciou komun lnych odpadov na zem mesta Modra a Služby s visiace s prev dzkouTelef n 421 918 700 227 – Bratislava kancel ria 421 918 719 937 – Budmerice skl dka 421 33 644 8236 – Budmerice skl dka E mail simandl istrochem skHarmonogram v vozu odpadu v roku 2022 214 9 kB Harmonogram vyvoz odpadu Budmerice 2022 pdf Zverejnen 1 2 2022 Aktualizovan 25 3 2022 Je d ležit , aby sme monitorovali to, že odpad poch dza z našej obce od občanov riadne platiacich poplatky za v voz odpadu a takisto monitorovali druh a množstvo odpadu , …Odvoz a likvid cia odpadu a s v skratke OLO a s , Ivansk cesta, Ružinov Druh pracovn ho pomeru ASAP j n 2022 Mzdov podmienky brutto 1 291 EUR mesiac Mesačn odmena vo v ške 1291 € sa sklad zo z kladnej zložky mzdy 1033 € mes osobn pr mie 258 € mes 25 z kladnej zložky mzdy po sk šobnej dobe , 13 a 14Kalend ř svozů odpadů 2022 Kalend ř svozu odpadů od rodinn ch domů Svoz odpadů prob h od 5 30 do 22 30 hodin Svoz směsn ch komun ln ch odpadů z popelnic a n dob u chat v ter Svoz plastů žlut n doba v p tek Svoz pap ru modr n doba v ter Leden 4 , 18 ter 14 p tek 4 ter nor 1 , 15tiszta gbolt, szaknyugati m rs kelt sz l sz l Ny, 5 88 m s nyom s 1015 hPa p ratartalom 50 holnap, h tfő 23 5 2022PLASTOV POPELNICE 120L N DOBA NA KOMUN LN ODPAD MODR Plastov popelnice nab z me v objemu 80, 120, 140, 240 a 360 litrů, jsou vhodn pro sběr komun ln ho i průmyslov ho odpadu N doby odpov daj normě DIN EN 840 1MĚS C SVOZ 52x ZELEN SVOZ 26x ŽLUT SVOZ 13x MODR SVOZ 21x B L leden 1 1, 3 nor 5 5, 7 březen L I CH 9, 13 9, 11, 13 duben 17 15, 17 květen 21 21 červen T D E N 25 25 červenec 29 29 srpen 33 33 z ř 37 37, 39 ř jen 41 41, 43 listopad 45 45, 47 prosinec 49 49, 51 POZN MKA Nov Hr dek ter Svoz komun ln ho odpaduPred m Sťahovanie Modra 0911 368 432 odvoz odpadu Sťahovanie V nos, Balenie, Likvid cia n bytku, Mont ž a demont ž n bytku Vypratanie a likvid cia star ho n bytku odpadu na zbern dvor č slo inzer tu 216811 2009 2022 , Sbazar sk inzercia zadarmo, Slovakia online bazarTrieden zber komun lneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komun lnych odpadov Je založen na uvedomelej činnosti občanov, ktor prim rne triedia pr slušn suroviny V s časnosti je občan povinn triediť zo z kona a obec je povinn vytvoriť podmienky na triedenie vhodn m syst mom Od roku 2018 sa v s lade s legislat vou vypočit va roveňOd roku 2022 přech z registrace i hrada tohoto typu svozu odpadu plně pod svozovou společnost OZO Ostrava s r o , st vaj c m uživatelům či př padn m nov m z jemcům budou zač tkem roku 2022 dod ny nov smlouvy na svoz bioodpaduRozpis svozu komun ln ho odpadu pro I pololet 2022 Svoz 1x za 14 dn Všichni, kteř budou jednor zov zn mky použ vat, mus jejich svoz předem ohl sit společnosti Z padočesk komun ln služby a s nejpozději do 12 hodin v den před uskutečněn m v vozusvoz odpadu 2022 Datum kon n 31 3 2022 Obecn řad upozorňuje, že dne 31 března konč platnost zn mek z roku 2022 na svoz komun ln ho odpadu Od 1 dubna bez platn zn mky nebude svoz odpadu provedenOdvoz n dob na sklo o objemu 1100 litrů z tzv hn zd bude zachov n s frekvenc 1 x měs c s prvn m svozem dne 14 4 2022 Děkuji za pochopen změny term nu svozu směsn ho komun ln ho odpadu a v aktivn m př stupu ke tř děn dalš ch odpadů Ing Tom š Feranec starosta města svoz plastů z hn zd svoz pap ru zID 4336550 D tum zverejnenia 23 5 2022 2022 05 23 lokalita Bratislava Poz cia Vodič kami nu, Z vozn k Spoločnosť Odvoz a likvid cia odpadu a s Z kladn zložka mzdy brutto 1 291 EUR mesiacSuch nad Parnou Such nad Parnou Ofici lne str nky obceKontejnery budou na stanoviště přistaveny v dopoledn ch hodin ch a odvoz bude prov děn n sleduj c den opět v dopoledn ch hodin ch statut rn město Liberec, odbor ekologie a veřejn ho prostoru 1 kolo přistaven 4 4 odvoz 5 4 5 kolo přistaven 20 4 odvoz 21 4 1 Mozartova – u č p 671 I 21 Mikul šsk – křižTechnick parametre Praktick nadstavba, určen na zv šenie prepravnej kapacity voz ka GGW 300 94337 Odvoz v čšieho množstva pokosenej tr vy, zhraban ho l stia, odpadu po …52 t den 27 12 2022 02 01 2022 … sud t den 1 t den 03 01 2022 09 01 2022 … lich t den Celoročn provozn doba Svoz směsn ho odpadu prob h i ve dnech st tn ch sv tků S ohledem na svoz ve směn ch zajišťuje svozov společnost v syp n dob v př slušn svozov den v době od 6 00 22 00 h, proto jeOfici ln str nky obce 420 733 364 219 obec skrchov centrum cz span gt 420 733 364 219Podrobnosti Č slo 202220160 Č slo intern DF 2022 4 Predmet V voz odpadu 04 2022 Cena 937, 85 € Dod vateľ Technick služby mesta, Bansk 6279 1V zva k pod n nab dky ZD „ Svoz a likvidace odpadů S SPK – skl dky 2022 “ Str nka 4 z 12 č st 17 – Plan 110 000 Kč bez DPH č st 18 – Vysočany 110 000 Kč bez DPH č st 19 – Kralovice 150 000 Kč bez DPH č st 20 – něšov 110 000 Kč bez DPH č st 21 – Vochov 110 000 Kč bez DPH 4 3Mikroregi n 11 PLUS a Klaster region lneho rozvoja V s srdečne poz vaj na zauj mav podujatie – kombin ciu člnkovania na Malom Dunaja v Jelke s n sledn m objavovan m Mikroregi nu 11 PLUS na bicykliodvoz odpadu vo veľkokapacitn ch kontajneroch tzv reťazov alebo vaničkov syst m Jedn sa o kontajnery objemu 5 m3 a 7m3, otvoren aj kryt , …Svoz směsn ho komun ln ho odpadu prob h jednou za čtrn ct dn v ter a to v lich t den U kulturn ho domu se nach z kontejnery na tř děn odpad plast, pap r, sklo a bioodpad , n doba na kovov odpad a n doba na jedl olej z dom cnost je možno jej ukl dat v uzavřen ch plastov ch lahv ch, max v 5 l kanystechObec se nach z na Českomoravsk m pomez , v nadmořsk v šce 360m, 8, 5km severně od Moravsk Třebov , 20km severov chodně od Svitav a 14km jihov chodně od Lanškrouna Zjistěte o n s v ceInformace k nakl d n s odpady a platb m za svoz odpadu v obci Čtyřkoly v roce 2022 Od 1 ledna 2022 vstupuje v činnost nov Z kon o odpadech Zastupitelstvo obce tedy muselo přijmout novou vyhl šku upravuj c ceny za nakl d n s odpadem Obecně z vazn vyhl ška O …Rozpis svozu jednotliv ch odpadů v roce 202224 5 2022 Smazat Upravit Topovat MERCEDES BENZ SPRINTER SVOZ KOMUN LN HO ODPADU 309 CDI 2148 ccm, 65 kw, reg 2007 tacho 321180 km Vozidlo je skl pěč vybaven lisem použ v n pro svoz komun ln ho odpadu celkov …Pon kame odvoz odpadu ️ stavebn ho odpadu ️ objemn ho odpadu ️ biologicky rozložiteľn ho odpadu , odpadu zo z hrad Pon kame pren jom kontajnerov, vyprat vame a likvidujeme odpad z bytov po r znych rekonštrukci ch, pon kame aj vyprat vanie bytov, postar me sa o vyhodenie star ho n bytku, spotrebičov, upraceme aPodzimn mobiln svoz velkoobjemov ho odpadu v Hluč ně prob h 3 do 27 ř jna Kontejnery se v Hluč ně a v jeho městsk ch č stech rozmisťuj v konkr tn ch, předem stanoven ch term nech Je to dalš př spěvek města k tomu, aby lid mohli zach zet s …Odvoz a likvid cia odpadu a s v skratke OLO a s , Ivansk cesta, Ružinov Druh pracovn ho pomeru ASAP j n 2022 Mzdov podmienky brutto 1 291 EUR mesiac Mesačn odmena vo v ške 1291 € sa sklad zo z kladnej zložky mzdy 1033 € mes osobn pr mie 258 € mes 25 z kladnej zložky mzdy po sk šobnej dobe , 13 a 14Harmonogram v vozu odpadu v roku 2022 214 9 kB Harmonogram vyvoz odpadu Budmerice 2022 pdf Zverejnen 1 2 2022 Aktualizovan 25 3 2022 Je d ležit , aby sme monitorovali to, že odpad poch dza z našej obce od občanov riadne platiacich poplatky za v voz odpadu a takisto monitorovali druh a množstvo odpadu , …Podrobnosti Č slo 202220160 Č slo intern DF 2022 4 Predmet V voz odpadu 04 2022 Cena 937, 85 € Dod vateľ Technick služby mesta, Bansk 6279 1ID 4336550 D tum zverejnenia 23 5 2022 2022 05 23 lokalita Bratislava Poz cia Vodič kami nu, Z vozn k Spoločnosť Odvoz a likvid cia odpadu a s Z kladn zložka mzdy brutto 1 291 EUR mesiacV zva k pod n nab dky ZD „ Svoz a likvidace odpadů S SPK – skl dky 2022 “ Str nka 4 z 12 č st 17 – Plan 110 000 Kč bez DPH č st 18 – Vysočany 110 000 Kč bez DPH č st 19 – Kralovice 150 000 Kč bez DPH č st 20 – něšov 110 000 Kč bez DPH č st 21 – Vochov 110 000 Kč bez DPH 4 3Such nad Parnou Such nad Parnou Ofici lne str nky obceSvoz odpadu mimoř dně ve čtvrtek 14 4 2022 Valašskokloubouck služby s r o oznamuj , že svoz komun ln ho odpadu proběhně př št t den mimoř dně ve …Ofici ln str nky obce 420 733 364 219 obec skrchov centrum cz span gt 420 733 364 21924 5 2022 Smazat Upravit Topovat MERCEDES BENZ SPRINTER SVOZ KOMUN LN HO ODPADU 309 CDI 2148 ccm, 65 kw, reg 2007 tacho 321180 km Vozidlo je skl pěč vybaven lisem použ v n pro svoz komun ln ho odpadu celkov …tiszta gbolt, szaknyugati m rs kelt sz l sz l Ny, 5 88 m s nyom s 1015 hPa p ratartalom 50 holnap, h tfő 23 5 2022Obec Velk Hleďsebe z skala Modrou stuhu za společensk životCEN K PLATN OD 01 04 2022 IČO 70994234 DIČ CZ70994234 Odstraněn odpadů 5891001493 58082643 Čsl ml deže 89 4 Čsl ml deže 89 4, Děč n, IČP 2964202006 Služba Odpad N zev odpadu Typ provozu Cena za MJ MJTechnick parametre Praktick nadstavba, určen na zv šenie prepravnej kapacity voz ka GGW 300 94337 Odvoz v čšieho množstva pokosenej tr vy, zhraban ho l stia, odpadu po …Mikroregi n 11 PLUS a Klaster region lneho rozvoja V s srdečne poz vaj na zauj mav podujatie – kombin ciu člnkovania na Malom Dunaja v Jelke s n sledn m objavovan m Mikroregi nu 11 PLUS na bicykliZajišťujeme technologickou a ekologickou roveň zpracov n odpadu Nab z me svoz a dotř děn separovan ch složek odpadu Zpracov v me druhotn suroviny Prov d me čištěn a držbu komunikac 568 821 539 Tel Web Poslat popt vku V sledky hled n Odvoz odpadu okres Třeb č Vysočina v kataloguPoplatek za svoz komun ln ho odpadu za rok 2022 M stn poplatek za svoz komun ln ho odpadu pro rok 2022 byl stanoven 700, Kč za osobu Poplatek za psa na rok čin 100 Kč, za každ ho dalš ho psa 120 Kč Poplatky je možn uhradit na obecn m řadě v ředn ch hodin ch nebo na bankovn čet obce Česk spořitelnaPon kame odvoz odpadu ️ stavebn ho odpadu ️ objemn ho odpadu ️ biologicky rozložiteľn ho odpadu , odpadu zo z hrad Pon kame pren jom kontajnerov, vyprat vame a likvidujeme odpad z bytov po r znych rekonštrukci ch, pon kame aj vyprat vanie bytov, postar me sa o vyhodenie star ho n bytku, spotrebičov, upraceme aSvoz objemn ho odpadu 1 Svoz objemn ho odpadu je zajišt ov n dvakr t ro n jeho odeb r n m na predem vyhl šen ch piechodn ch stanovišt ch pt mo do zvl štn ch sb rn ch n dob k tomuto elu ur en ch Informace o svozu jsou zveiej ov ny na webov ch str nk ch obce, m stn m zpravodajiNa str nkach www obecturie sk n jdete inform cie o obci Turie, jej samospr vnych org noch, organiz ci ch a inštit ci ch v obci Turie a projektoch obceSp sob nakladania s odpadmi, poplatok za v voz odpadov v roku 2022 Zasielame V m kalend r v vozu komun lneho a separovan ho odpadu na rok 2022 a 2 kusy žet nov na komun lny odpad na rok 2022 Cena za jeden žet n na v voz komun lneho odpadu sa men zo 6 € z roku 2022 na 7 € na rok 2022 Ročn poplatok na osobu na rok 14 €Harmonogram v vozu odpadu v roku 2022 214 9 kB Harmonogram vyvoz odpadu Budmerice 2022 pdf Zverejnen 1 2 2022 Aktualizovan 25 3 2022 Je d ležit , aby sme monitorovali to, že odpad poch dza z našej obce od občanov riadne platiacich poplatky za v voz odpadu a takisto monitorovali druh a množstvo odpadu , …Telef n 421 918 700 227 – Bratislava kancel ria 421 33 644 8236 – Budmerice skl dka 421 918 719 937 – Budmerice skl dka E mail simandl istrochem sksvoz SKO a BRKO 1 x 2T dělen rajon různ svozov den Ulice M stn č st ponděl ter středa čtvrtek p tek svoz SKO a BRKO čt 1 M JE Malenovice Svoz směsn ho komun ln ho odpadu a BRKO v roce 2022 Svozov den t p DLOUH Zl n střed čt DLOUH D LY Louky st DLUŽKOVA Lůžkovice čt DO HUMEN I Št pa čt DOCo sem patř Noviny, časopisy kovov sponky nen třeba odstraňovat Sešity, knihy bez tvrd ch desek brožovan a potažen ch hřbetů Lepenkov krabice sešl pnut , pap rov obaly např od mouky, cukru, soli Krabičky od čajů a všech dalš ch potravin Kancel řsk pap rPreuzimanje glomaznog otpada u okviru javne usluge odvijati će se ispunjavanjem Zahtjeva za odvoz krupnog glomaznog otpada od strane korisnika javne usluge Količina glomaznog otpada koja se može besplatno predati u sklopu javne usluge na …Odvoz odpadu 2022 Odvoz odpadu 2022 Firmy v obci a okol Firma Novafenz Slovensk ryb rsky zv z Geodetick pr ce Pohostinstvo Flamenco Potraviny Zbern suroviny Stavebniny Z bava a šport Budovanie obce Diskusn f rumOdvoz a likvid cia odpadu a s v skratke OLO a s , Ivansk cesta, Ružinov Druh pracovn ho pomeru ASAP j n 2022 Mzdov podmienky brutto 1 291 EUR mesiac Mesačn odmena vo v ške 1291 € sa sklad zo z kladnej zložky mzdy 1033 € mes osobn pr mie 258 € mes 25 z kladnej zložky mzdy po sk šobnej dobe , 13 a 14tiszta gbolt, szaknyugati m rs kelt sz l sz l Ny, 5 88 m s nyom s 1015 hPa p ratartalom 50 holnap, h tfő 23 5 2022Pojedn n o odpadech Obec organizuje svoz odpadů na sv m zem Odpadov hospod řstv obce Březov Oleško st lo v roce 2022 č stku 3 290 781, …Havarijn v kopov pr ce s garanciou najlepšej ceny a kvality Odvoz odpadu Zemn pr ce poskytujeme v Bratislavskom kraji a bl zkom okol – v Bratislave, Pezinku, Senci, Modre, Malack ch S každou v stavbou s vis zavedenie inžinierskych siet …ID 4336550 D tum zverejnenia 23 5 2022 2022 05 23 lokalita Bratislava Poz cia Vodič kami nu, Z vozn k Spoločnosť Odvoz a likvid cia odpadu a s Z kladn zložka mzdy brutto 1 291 EUR mesiacOBJEMN ODPAD UTOROK 8 febru r 9 august 12 apr l 11 okt ber 14 j n 13 december KUCHYNSK ODPAD PONDELOK V voz kuchynsk ho odpadu v obdob december – febru r vždy v nep rnom t ždni v pondelok marec – november každ pondelok TRIEDEN ZBER PONDELOK 3 janu r 4 j l 7 febru r 1 august 7 marec 5 september 4 apr lVelkoobjemov odpad 2x ročně jsou vyhl šeny term ny svozu datum je zn m cca 2 4 t dny před svozem Zde je možn um stit např n bytek, elektrospotřebiče, pneumatiky a ostatn nadrozměrn dom c odpad Nelze um stit např stavebn suť, lepenky Svoz prob h od star hasič rny u kř žkuMajte na pam ti nasledovn pravidl Snažte sa odpad netvoriť v bec Z lohovan obaly nepatria do koša, vr ťte ich do predajne Dodržiavajte farebn abecedu triedenia sklu patr zelen , papieru modr , plastom žlt , kovom červen a n pojov m kart nom oranžov farbaSuch nad Parnou Such nad Parnou Ofici lne str nky obceTechnick parametre Praktick nadstavba, určen na zv šenie prepravnej kapacity voz ka GGW 300 94337 Odvoz v čšieho množstva pokosenej tr vy, zhraban ho l stia, odpadu po …Pokud m te probl m s odvozem suti, odvozem odpadu či zajištěn m kontejneru pro nenad l př ležitosti, nev hejte a vyberte si v rubrice s n zvem Kontejnery odvoz suti a odpadu Odpady a suť či obsah kontejneru bude zpracov n dle současn ch norem a n roků K odvozu se využ v kontejnerů na kontejnerov ch vozechOfici ln str nky obce 420 733 364 219 obec skrchov centrum cz span gt 420 733 364 219V zva k pod n nab dky ZD „ Svoz a likvidace odpadů S SPK – skl dky 2022 “ Str nka 4 z 12 č st 17 – Plan 110 000 Kč bez DPH č st 18 – Vysočany 110 000 Kč bez DPH č st 19 – Kralovice 150 000 Kč bez DPH č st 20 – něšov 110 000 Kč bez DPH č st 21 – Vochov 110 000 Kč bez DPH 4 3Podrobnosti Č slo 202220160 Č slo intern DF 2022 4 Predmet V voz odpadu 04 2022 Cena 937, 85 € Dod vateľ Technick služby mesta, Bansk 6279 1Směsn komun ln odpad Z provozn ch důvodů ž d me občany, aby poplatek za svoz odpadů platili přednostně převodem na čet č 388068369 0800 Jako VS uveďte č slo popisn nebo evidenčn Zn mky si po zaplacen vyzvedněte na obecn m řadě Nučice Ročn poplatek čin 650 Kč na osobuNa veřejn pozemek je možno um stit n doby pouze v den svozu tř děn ho odpadu Svoz bude zah jen s četnost 1x za měs c pro každ druh odpadu , s 14 denn periodou Předjednan den je čtvrtek V prvn etapě, tj v měs c ch lednu až březnu 2022 , bude svoz prov děn najatou službou – společnost FCCSlužby Vyrub stromov inzercia Vyberajte z 203 inzer tov Predaj ľahko a r chlo na Bazoš sk Cez 400 tis c už vateľov za deň N jdite čo potrebujeteMikroregi n 11 PLUS a Klaster region lneho rozvoja V s srdečne poz vaj na zauj mav podujatie – kombin ciu člnkovania na Malom Dunaja v Jelke s n sledn m objavovan m Mikroregi nu 11 PLUS na bicykli24 5 2022 Smazat Upravit Topovat MERCEDES BENZ SPRINTER SVOZ KOMUN LN HO ODPADU 309 CDI 2148 ccm, 65 kw, reg 2007 tacho 321180 km Vozidlo je skl pěč vybaven lisem použ v n pro svoz komun ln ho odpadu celkov …Ako separovať Z kon o odpadoch priniesol šesť z kladn ch farieb kontajnerov Žlt je určen na plasty, modr na papier, zelen na sklo, červen na kovy, oranžov na obaly z viacvrstvov ch kombinovan ch obalov – tetrapaky, hned na biologicky rozložiteľn odpady Mnoh ale nevedia, čo všetko m žu do nich vhadzovaťsvoz odpadu 2022 Datum kon n 31 3 2022 Obecn řad upozorňuje, že dne 31 března konč platnost zn mek z roku 2022 na svoz komun ln ho odpadu Od 1 dubna bez platn zn mky nebude svoz odpadu provedenSetk n občanů Zlatn ky Hodkovice 19 5 2022 JPG, 96 kB 12 5 2022 Složka dokumentů Aktuality Změna tarifu PID ve Středočesk m kraji od 12 6 2022Odvoz n dob na sklo o objemu 1100 litrů z tzv hn zd bude zachov n s frekvenc 1 x měs c s prvn m svozem dne 14 4 2022 Děkuji za pochopen změny term nu svozu směsn ho komun ln ho odpadu a v aktivn m př stupu ke tř děn dalš ch odpadů Ing Tom š Feranec starosta města svoz plastů z hn zd svoz pap ru zSyst m sběru tř děn ho odpadu od domů Veden města ve spolupr ci s technick mi službami zavedlo v loňsk m roce syst m sběru tř děn ho odpadu př mo od domů Jedn se o tř děn pap ru a plastu do speci ln ch n dob př mo u domů rodinn domy Tento syst m m za c l sn žen množstv komun ln ho odpaduCEN K PLATN OD 01 04 2022 IČO 70994234 DIČ CZ70994234 Odstraněn odpadů 5891001493 58082643 Čsl ml deže 89 4 Čsl ml deže 89 4, Děč n, IČP 2964202006 Služba Odpad N zev odpadu Typ provozu Cena za MJ MJObec Velk Hleďsebe z skala Modrou stuhu za společensk životPon kame odvoz odpadu ️ stavebn ho odpadu ️ objemn ho odpadu ️ biologicky rozložiteľn ho odpadu , odpadu zo z hrad Pon kame pren jom kontajnerov, vyprat vame a likvidujeme odpad z bytov po r znych rekonštrukci ch, pon kame aj vyprat vanie bytov, postar me sa o vyhodenie star ho n bytku, spotrebičov, upraceme a
75 | 195 | 52 | 8 | 8

 
Cu |